Webová aplikace Cibule

Zpět na obsah

Historie verzí

 

Verze Ze dne Stručný popis
1.305.6.2021Byla doplněna možnost zadávat výsledky všech zkoušek pro jeden vzorek.
1.229.8.2020Byla zjednodušena správa pracovníků - všechny funkce (nastavení osobních údajů a hesla, vkládání, mazání) jsou k dispozici v menu Nastavení - Pracovníci.
1.2115.5.2020Byla doplněna položka menu Validované vzorky, sloužící i nepřihlášeným účastníkům zadávat požadavky na nákup vzorků a prohlížet validační protokoly.
1.193.9.2019Účastníci mohou používat modul Objednávky (objednávky služeb, fakturace). Byl odstraněn modul Nástěnka, protože byl málo využíván.
1.1811.3.2019Účastníci mohou prohlížet své identifikační údaje a zasílat do SEKKu požadavky na jejich změnu. Byla doplněna funkce Nový účastník. SEKK může na základě požadavku definovat jednoho účastníka správcem skupiny účastníků.
1.1729.8.2018Aplikace neakceptuje nulové nejistoty.
1.1610.7.2017Do aplikace byl doplněn nový modul Nástěnka, který slouží ke zveřejnění nabídek/poptávek na dvoustranná porovnání výsledků laboratorních vyšetření (zkoušek). Jde o doplňkovou službu poskytovanou zdarma aktivním účastníkům EHK (tj. těm, kteří se v aktuálním roce účastní EHK společnosti SEKK) z ČR a SR.
1.1523.4.2017Byly zlepšeny kontroly dat, která zadávají uživatelé. Některé chyby, které v minulých verzích končily upozorněním, jsou nyní hodnoceny jako chyby, které musí uživatel opravit (např. zadání výsledku "<5"). Byly doplněny i některé nové kontroly (např. není dovoleno násobné zadání identických položek jednoho kvalitativního výsledku).
1.1426.11.2016Při zadávání výsledků se zobrazuje individuální komentář z minulého cyklu stejného programu. Cílem je omezit opakování chyb.
1.135.11.2016Aplikace nyní striktně vyžaduje, aby si uživatel spravce změnil generické heslo na své vlastní. Rovněž nedovolí, aby generické heslo použil některý jiný uživatel ze stejného pracoviště.
1.128.5.2016Při zadávání výsledků zkoušek je nově možné po uložení (nebo neuložení) zadaných dat ihned přejít na další zkoušku (tj. pokračovat v zadávání bez návratu do seznamu zkoušek).
1.1110.4.2016Zvýšení rychlosti a drobné změny ve vzhledu aplikace.
Menu Výsledky EHK - Prohlížení nabízí možnost vytvoření PDF kopie zadaných dat.
1.1012.12.2015Do aplikace byla doplněna podpora pro vícejazyčné rozhraní.
1.097.9.2014Do seznamu cyklů pro zadávání výsledků bylo doplněno tlačítko Formální kontrola. Slouží k provedení formální kontroly všech dat zadaných pro daný cyklus. Tato kontrola zahrnuje nejenom standardně prováděné kontroly (KZI apod.), ale také určité nadstandardní kontroly - podrobnosti viz nápověda v kapitole Výsledky EHK).
1.0819.2.2014Pokud se pro některou zkoušku zadávají jak kvalitativní, tak kvantitativní výsledky, odmítne aplikace přijmout zadání výsledků v případě, že chybí kvalitativní výsledek.
1.0720.1.2014Byla upravena reakce aplikace v případech, kdy uživatel omylem provede "reload" stránky (tzn. že stiskne tlačítko prohlížeče ZPĚT nebo VPŘED nebo stiskne klávesu F5). Původně aplikace uživatele odhlásila a vypsala chybu. Nově pouze vypíše upozornění a uživatele neodhlásí.
1.0624.12.2013Byl doplněn "hlídač", který se stará o to, aby účastník byl upozorněn, pokud zadá výsledek k položce kvalitativního, kterou ještě nezadal. To má smysl v cyklech, kde se jako jedna zkouška zadávají kvalitativní výsledky, a jako jiná zkouška/zkoušky pak další vlastnosti jednotlivých položek kvalitativního výsledku (jde o poměrně vzácný jev, k datu vydání této verze se vyskytuje pouze v programech GP, IH a MK).
Například v programu Močové konkrementy (MK): Kvalitativní zkouška Průkaz substancí může obsahovat až 3 položky (prokázané substance). Ke každé položce lze následně zadat semikvantitu (kvalitativní výsledek u jiné zkoušky). Pokud ale účastník zadá např. 2 komponenty a následně zadá semikvantitu pro třetí komponentu, upozorní jej aplikace na chybu.
Dále byly v aplikaci provedeny některé nepatrné změny zaměřené na lepší přehlednost (např. jednotky u kvantitativních výsledků se zobrazují menším písmem a kurzívou).
1.058.9.2013Do aplikace byly doplněny 2 nové moduly:
  • Služba vyhodnocení navíc (V+). Jestliže si účastník (mateřský kód) pro daný cyklus objedná V+, znamená to, že může navíc zadat více sad výsledků (podle toho, kolik V+ si objednal) a tyto výsledky budou standardně vyhodnoceny. Pro zadávání těchto výsledků má účastník k dispozici odvozené kódy. Tyto odvozené kódy vznikají v aplikaci Cibule automaticky na základě toho, že si účastník (mateřský kód) objednal V+. Pro mateřský kód i odvozené kódy aplikace vyžaduje uvedení identifikace (popisu) měřicího systému, na kterém byly výsledky získány. Jinak aplikace s odvozenými kódy pracuje stejně jako s kódy běžných účastníků EHK.
  • Možnost zadat pro vybrané zkoušky pravidla (pravidla definuje SEKK), na základě kterých budou po účastnících bezpodmínečně požadovány některé základní informace o zkoušce, tzv. klíčové základní informace (KZI). Pokud účastník tyto informace neuvede, aplikace jím zadaná data (výsledky) buď zcela odmítne, nebo data přijme a vypíše upozornění. Tato funkce by měla přispět k tomu, aby v datech EHK nechyběly údaje, které jsou nezbytně potřebné pro zpracování výsledků.
1.0425.6.2013V aplikaci byly provedeny změny, které zrychlují její běh a zvyšují bezpečnost.
Poté, co uživatel klepne na některý odkaz na stránce, okno prohlížeče mírně pohasne a nereaguje na další klepnutí, dokud není překresleno novým obsahem - to by mělo zabránit nechtěným "dvojklikům".
1.031.4.2013V menu byla doplněna položka Aktivní rok (xxxx), kde je možné nastavit rok pro prohlížení výsledků EHK. Nastavení jiného než aktuálního kalendářního roku má vliv na funkci Výsledky EHK - Prohlížení, která zobrazí cykly zvoleného roku.
Je-li nastaven jako aktivní rok jiný rok než aktuální kalendářní, pak tato položka menu změní barvu.
Po přihlášení je jako aktivní nastaven vždy aktuální kalendářní rok.
1.023.3.2013Protože v ojedinělých případech docházelo k tomu, že uživatel uložil data zkoušky, u které zapomněl zadat výsledky (např. zadal jen princip měření a výrobce přístroje, avšak ani dodatečně neuvedl žádný výsledek přesto, že Cibule jej na tuto chybu upozornila), Cibule nově pokus o zadání takových dat zcela odmítne. Proti původnímu chování (Cibule zadaná data uložila a upozornila, že jsou neúplná) tedy nyní nejsou v případě, že pro danou zkoušku není uveden žádný výsledek, žádné zadané údaje uloženy a Cibule zobrazí chybovou zprávu.
Na základě zpětné vazby od uživatelů aplikace byla mírně upravena nápověda k aplikaci.
1.0131.7.2011Provedeny terminologické změny související s aplikací normy ISO 17043.
1.0021.3.2011První verze uvolněná pro veřejnost.

Aplikace Cibule
© 2022 SEKK s.r.o.